Rabu, 29 Juli 2015

ADAT SELAPANAN BAYI

anakku arsakha

Selapanan bayi dianakake 35 dina saka laire si bayi. Ana ing pasaran Jawa, dina pasaran cacahe ana 5. Umpama bayi lair ing dina Selasa Legi, selapanan bayi mengko bakale tiba ing Selasa Legi. Selapanan bayi minangka salah sawijining pengetan kanggo pratandha puji syukur laire anak.

Selapanan bayi diadakan 35 hari dari lahirnya si bayi. Ada di hari Jawa, hari Jawa berjumlah 5. Umpamanya bayi lahir di hari Selasa Legi, selapanan bayi nantinya tiba di hari Selasa Legi. Selapanan bayi adalah salah satu peringatan sebagai tanda puji syukur atas lahinya anak.

Ana ing wilayah Jawa khususe, sadurunge selapanan biyasane ana adat liyane. Krayan kang isine adat ngenalake si bayi marang tangga teparo lan uga ana adat sepasar kang ateges 5 dina saka laire bayi biyasane dadi pratandha puputan.

Di wilayah Jawa pada khususnya, sebelum selapanan biasanya ada adat lainnya. Krayan salah satunya. Adat untuk mengenalkan si bayi kepada para tetangga. Ada juga adat sepasar yaitu 5 hari dari lahirnya si bayi, biasanya jadi tanda putusnya tali pusar.

Ana ing acara selapanan, si bayi kang wis umur 35 dina mau bakal di aqiqah. Aqiqah iki ana gegayutane karo ajaran agama Islam. Sabanjure kuwi ana tradisi potong rambut. Jaman saiki potong rambut mung dipotong sithik. Beda dene jaman biyen, tradisi potong rambut yaiku digundul. Ananging, meski wis rada arang, isih ana kang nglakoni tradisi motong rambut nganti gundul.

Ada di acara selapanan, si bayi yang bari berumur 35 hari nantinya akan di aqiqahi. Aqiqah ini ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. Dilanjutkan dengan tradisi potong rambut. Di jaman sekarang, potong rambut hanya sebagai simbolis. Berbeda dengan jaman dulu, tradisi potong rambut dipotong hingga habis alias gundul. Akan tetapi, meski sudah jarang, masih ada yang menjalankan tradisi potong rambut hingga gundul.

Tradisi selapanan ditekani para sedulur lan tangga teparo. Tradisi selapanan saliyane potong rambut lan aqiqah (potong kambing) iya nglakoni kondangan kang ngundang para tangga teparo. Ing kondangan mau, uga diselingi berjanjen utawa sholawatan. Berjanjen kuwi dianakake ing tradisine wong kang nganut agama Islam.

Tradisi selapanan dihadiri oleh para saudara dan tetangga. Tradisi selapanan selain potong rambut dan aqiqah (potong kambing) juga menjalankan kondangan yaitu mengundang para tetangga. Di acara kondangan tadi, juga diselingi berjanjen atau sholawatan. Berjanjen itu diadakan bagi orang-orang yang menganut agama Islam.

Nalika selapanan kuwi, simboke dipijeti dening dukun bayi. Pijet mau kanthi aran walik dadah. Walik dadah kuwi duweni karep supaya panggonan bayi bisa mbalik ing posisine. Dene bayine diadusi karo banyu kupat. Banyu kang dianggo nggodhog kupat disisakake kira-kira sasiwur kanggo ngadusi si bayi. Tradisi selapanan ing tlatah Pati khususe Tayu, panci wajib ana kupat lepet.

Ketika selapanan tadi, ibunya dipijat oleh dukun bayi. Pijat tadi diberi nama walik dadah. Walik dadah yaitu memiliki kegunaan agar kandungan bisa kembali ke posisinua. Dan bayinya dimandikan dengan air kupat. Air yang digunakan untuk merebus ketupat disisakan kira-kira satu gayung untuk memandikan si bayi. Tradisi selapanan di Pati khususnya Tayu, memang wajib ada ketupat dan lepet.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar