Rabu, 29 Juli 2015

MENGENAL TEMBANG MACAPAT DHANDHANGGULATembang macapat bagi sebagian orang Jawa di era sekarang ini pastinya sudah sangat asing. Tembang macapat ada 11 yakni maskumambang, pocung, gambuh, megatruh, mijil, kinanthi, durma, pangkur, asmaradana, sinom, dan dandanggula.

Kesebelas tembang tersebut bahkan saya sendiri pun tidak menguasai. Hanya sebagian saja saya bisa. Itupun tidak mahir. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tembang macapat. Tembang yang akan saya bahas adalah dhandhanggula. Dhandanggula memiliki arti harapan yang baik. Maka dari itu, dhandhanggula memakai metrum yang isinya manis seperti gula.

Tembang dhandhanggula memiliki watak yang luwes dan mengenakkan. Cocok sebagai pembuka suatu pembelajaran, rasa cinta. Lambang dari tembang ini adalah kisah anak muda yang mengalami kejadian yang indah.

Dhandhanggula iku salah sijine tembang macapat kang isine pengarepan utawa pengajap kang becik. Dhandhang iku pengarep-arep. Mula saka kuwi, tembang kang nganggo metrum Dhandhanggula uga duwe isi kang legi kaya dene gula. Akeh pitutur kuna kang nganggo jinis iki.

Tembang Dhandhanggula nduweni watak luwes, ngresepake. Mathuk kanggo bebuka/pambuka medharake piwulang, rasa kasmaran/gandrung. Pralambange tumrap para nom-noman sawise padha kasmaran ngalami kedadeyan kang endah-endah (kenangan manis). Dene, sasmitaning tembang Dhandhanggula: manis, sardula, madu, drawa, gendhis. (https://jv.wikipedia.org/wiki/Dhandhanggula)

Ing ngisor iki tuladha tembang macapat dhandhanggula kang kajupuk saka serat wulangreh anggitanipun Sri Pakubuwana IV

Nanging yen sira ngguguru kaki,
amiliha manungsa kang nyata,
ingkang becik martabate,
sarta kang wruh ing kukum,
kang ngibadah lan kang ngirangi,
sukur oleh wong tapa,
ingkang wus amungkul,
 tan mikir pawewehing liyan,
iku pantes sira guronana kaki,
sartane kawruhana.

Meskipun begitu, jika engkau berguru, Nak. Pilihlah guru yang sebenarnya, tinggi martabatnya, memahami hukum, dan rajin beribadah. Syukur-syukurjika kau temukan seorang pertapa yang tekun dan tidak mengharapkan imbalan orang lain, dia pantas kau gurui. Serta ketahuilah


Paugerane tembang dhandhanggula yaiku duweni 10 gatra utawa larik, guru wilangan lan guru lagu saben gatra


10 i
10 a
8 e
7 u
9 i
7 a
6 u
9 a
12 i
7 a


7 komentar: