Kamis, 22 Oktober 2020

Pangerten Pariwara (Iklan Bahasa Jawa)

Kamis, Oktober 22, 2020 0 Comments

Iklan yaiku pangajak kang  ditindakake kanthi dibolan-baleni. Lumrahe dibiwarake (disebarluaskan) mawa media cethak elektronik, gawe utawa ngrakit iklan iku ora mung waton nggawe nanging ana paugeran supaya anggone gawe iklan mau ginayuh tujuane. 
Bab-bab kang perlu digatekake sajroning iklan iku ana loro (2) yaiku:

Bab Isine Iklan

 • kudu objektif lan jujur
 • cekak lan cetha
 • ndudut ati (narik kawigaten)

Basane iklan:

Iklan kang becik iku basane dirakit kanthi :

 • Gampang ditampa
 • Ukarane cekak aos, cetha lan ndudut ati 
 • Gambare cetha, gampang dingerteni, ndudut ati, lan nggodha wong nganti kepengin nduweni, nuwuhake rasa kepengin ngerti lan nyoba maneh
 • Isine nyata lan ora ngapusi apa ngarang
 • Sipate ajak-ajak, aja nganti kang pirsa utawa kang mireng rumangsa diguroni apa maneh dipeksa.

Pariwara/ Iklan yaiku

Isine 

 • Tawa dagangan hasil produksi/barang
 • Tawa jasa

Sifate

 • Ngajak-ajak marang konsumen (masyarakat pembeli) supayane tuku apa sing  ditawakake/dipariwarakake.
 • Narik kawigaten (menarik perhatian) supaya migunakake jasa sing ditawakake.

Wujude

 • Tetembungan
 • Gambar
 • Swara tetembungan-swara lagu
 • Swara instrumentalia-acting

Media 

 • Elektronik : radio, TV, internet.
 • Cetak : ariwarti (Koran), kalawarti (Majalah), tabloid, cathetan penting. Pariwara kang wujude pawarta (berita) iku diarani advertorial
 • Wosing publikasi, yaiku aweh katerangan marang pamaca,babagan : apa wae kang ana sambung rakete karo produk, ing antarane : kandungan bahan kasiat/manfaat, perijinan, cabang, lan sapanunggalane.

Tuladha Pariwara


wursita basa, hal 58

wursita basa, hal 57

wursita basa, hal 59


source: Drs. Ngadi,M. Pd. 2015. Wursita Basa kelas VIII. Klaten: Sahabat.