Minggu, 31 Oktober 2021

Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Minggu, Oktober 31, 2021 1 Comments

 Assalamu'alaikum... 

Sugeng pitepungan kaliyan bu Linna. Bu Linna sampun maringi materi babagan crita rakyat ana ing postingan ing minggu-minggu kepungkur.


https://www.sinaujawa.com/2021/10/pengertian-cerita-rakyat.html

Ing postingan niki bu Linna badhe maringi tuladha crita rakyat. Bu Linna maringi tuladha crita kanthi irah-irahan "Keong Mas". Crita bu Linna bagi abentuk ebook. Sugeng maos.

Senin, 11 Oktober 2021

Pengertian Cerita Rakyat

Senin, Oktober 11, 2021 1 Comments

 Assalamu'alaikum.. Sugeng pitepungan kaliyan bu Linna. Bu Linna badhe njelntrehake babagan crita rakyat. Apa kuwi crita rakyat? Apa titikane? Apa wae jenise? Bu Linna badhe njlentrehake siji mbaka siji.


Pangerten

Crita rakyat kuwi crita kang asale saka masyarakat lan ngrembaka ana ing masyarakat. Crita rakyat biyasane ora kena diluru sapa pangriptane utawa panganggite (penulis/pencipta). 


Titikane (Ciri-ciri)

  • Anonim, ora diweruhi panulise.
  • Minangka karya kolektif, dianggep duweke rakyat bareng-bareng.
  • Nyritakake bab ala lan bener kanggo tuladha.
  • Nggambarake kedadeyan-kedadeyan kang mokal anane (imajiner)
  • Statis, tetep, ora ana owah-owahan sing wigati saka jaman menyang jaman.


Jenis Crita Rakyat

Mite

Mite yaiku crita rakyat kang ana gegayutane karo alam lelembut lan alam gaib.

Tuladhane: Nyi Rara Kidul, Nyi Blorong.

Fabel

Fabel yaiku crita rakyat kang paragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa. Tuladhane: Kancil Nyolong Timun, Kancil Karo Baya, Kancil Karo Macan, Gajah Musuh Semut.

Legendha

Legendha yaiku dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang. Tuladhane: Asal Usul Rawa Pening, Asal Usul Desa Grantung, Malin Kundang.

Dongeng

Dongeng yaitu crita rakyat kang wis ana wiwit jaman biyen. Critane mokal lan ora dipercaya bener-bener dumadi. Tuladhane: dongeng Timun Mas, Keong Mas, Cindelaras.

Hikayat

Hikayat yaiku crita kang nyritakake babagan peragane kanthi jelas. Tuladhane: Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bahtiar.

Babad

Babad yaiku crita kang ana bukti lan nyatane, nanging wis ditambahi crita kang ora nggenah. Tuladhane: Babad Tanah Jawi, Babad Mataram, Babad Majapahit.

Sejarah

Sejarah yaiku crita kang bener-bener kedadeyan lan ana bukti nyatane.

Tuladhane: Sejarah Jendral Soedirman, Sejarah Majapahit.

Roman

Roman yaiku crita kang nggambarake uripe pawongan saka lair nganti pati.

Tuladhane: Roman Adat, Roman Sosial, Roman Detektif.


Sumber: 

Agustina, Tri yunika. 2021. Modul Pengayaan Basa Jawa untuk SMP/MTs Kelas VII Semester 1. Surakarta: Putra Nugraha.