Kamis, 22 Oktober 2020

Pangerten Pariwara (Iklan Bahasa Jawa)

Kamis, Oktober 22, 2020 0 Comments

Iklan yaiku pangajak kang  ditindakake kanthi dibolan-baleni. Lumrahe dibiwarake (disebarluaskan) mawa media cethak elektronik, gawe utawa ngrakit iklan iku ora mung waton nggawe nanging ana paugeran supaya anggone gawe iklan mau ginayuh tujuane. 
Bab-bab kang perlu digatekake sajroning iklan iku ana loro (2) yaiku:

Bab Isine Iklan

 • kudu objektif lan jujur
 • cekak lan cetha
 • ndudut ati (narik kawigaten)

Basane iklan:

Iklan kang becik iku basane dirakit kanthi :

 • Gampang ditampa
 • Ukarane cekak aos, cetha lan ndudut ati 
 • Gambare cetha, gampang dingerteni, ndudut ati, lan nggodha wong nganti kepengin nduweni, nuwuhake rasa kepengin ngerti lan nyoba maneh
 • Isine nyata lan ora ngapusi apa ngarang
 • Sipate ajak-ajak, aja nganti kang pirsa utawa kang mireng rumangsa diguroni apa maneh dipeksa.

Pariwara/ Iklan yaiku

Isine 

 • Tawa dagangan hasil produksi/barang
 • Tawa jasa

Sifate

 • Ngajak-ajak marang konsumen (masyarakat pembeli) supayane tuku apa sing  ditawakake/dipariwarakake.
 • Narik kawigaten (menarik perhatian) supaya migunakake jasa sing ditawakake.

Wujude

 • Tetembungan
 • Gambar
 • Swara tetembungan-swara lagu
 • Swara instrumentalia-acting

Media 

 • Elektronik : radio, TV, internet.
 • Cetak : ariwarti (Koran), kalawarti (Majalah), tabloid, cathetan penting. Pariwara kang wujude pawarta (berita) iku diarani advertorial
 • Wosing publikasi, yaiku aweh katerangan marang pamaca,babagan : apa wae kang ana sambung rakete karo produk, ing antarane : kandungan bahan kasiat/manfaat, perijinan, cabang, lan sapanunggalane.

Tuladha Pariwara


wursita basa, hal 58

wursita basa, hal 57

wursita basa, hal 59


source: Drs. Ngadi,M. Pd. 2015. Wursita Basa kelas VIII. Klaten: Sahabat. 

Rabu, 29 Juli 2020

Serat Wulangreh Pupuh Gambuh

Rabu, Juli 29, 2020 0 Comments
01
SEKAR GAMBUH PING CATUR, KANG CINATUR POLAH KANG KALANTUR, TANPA TUTUR KATULA-TULA KATALI, KADALUWARSA KAPATUH, KATURUH PAN DADI AWON.

SEKAR GAMBUH POLA YANG KEEMPAT,  YANG MENJADI BAHAN PERBINCANGAN ADALAH PERLAKU YANG TIDAK TERATUR, TIDAK MAU MENDENGAR NASIHAT, SEMAKIN LAMA SEMAKIN TAK TERKENDALI, HAL INI AKAN BERAKIBAT BURUK.02
AJA NGANTI KABANJUR, BARANG POLAH INGKANG NORA JUJUR, YEN KEBANJUR SAYEKTI KOJUR TAN BECIK, BECIK NGUPAYAA IKU, PITUTUR INGKANG SAYEKTOS.

JANGAN SAMPAI KAU TERLANJUR DENGAN TINGKAH POLAH YANG TIDAK JUJUR, JIKA SUDAH TELANJUR AKAN MECELAKAKAN, DAN HAL ITU TIDAK BAIK. OLEH KARENA ITU, BERUSAHALAH AJARAN YANG SEJATI.

03
TUTUR BENER PUNIKU, SAYEKTINE APANTES TINIRU, NADYAN METU SAKING WONG SUDRA PAPEKI, LAMUN BECIK NGGONE MURUK, IKU PANTES SIRA ANGGO.

AJARAN YANG BENAR ITU PATUT KAU IKUTI, MESKIPUN BERASAL DARI ORANG YANG RENDAH DERAJATNYA, NAMUN JIKA BAIK DALAM MENGAJARKAN, MAKA IA PANTAS KAU TERIMA.

04
ANA POCAPANIPUN, ADIGUNA ADIGANG ADIGUNG, PAN ADIGANG KIDANG ADIGUNG PAN ESTHI, ADIGUNA ULA IKU, TELU PISAN MATI SAMPYOH.

ADA KIASA YANG BERBUNYI ADIGUNA, ADIGANG, ADIGUNG, ADIGANG KIASAN KIJANG, ADIGUNG KIASAN GAJAH, DAN ADIGUNA KIASAN ULAR. KETIGANYA MATI BERSAMAAN.

05
SI KIDANG AMBEGIPUN, ANGANDELAKEN KEBAT LUMPATIPUN, PAN SI GAJAH ANGANDELKEN GUNG AINGGIL, ULA NGANDELAKEN IKU, MANDINE KALAMUN NYAKOT.

TABIAT SI KIJANG ADALAH MENYOMBONGKAN KECEPATANNYA BERLARI, SI GAJAH MENYOMBONGKAN TUBUHNYA YANG TINGGI BESAR, SEDANGKAN SI ULAR MENYOMBONGKAN BISAYA YANG GANAS BILA MENGGIGIT.

06
IKU UPAMANIPUN, AJA NGANDELAKEN SIRA IKU, SUTENG NATA IYA SAPA KUMAWANI, IKU AMBEKE WONG DIGANG, ING WASANA DADI ASOR.

ITU SEMUA HANYA PERUMPAMAAN, JANGANLAH KAU MENYOMBONGKAN DIRI KARENA PUTRA RAJA SEHINGGA MERASA TIDAK MUNGKIN ADA YANG BERANI, ITU TABIAT YANG ADIGANNG, UJUNG-UJUNGNYA MERENDAHKANMU.

07
ADIGUNA PUNIKU, NGANDELAKEN KAPINTERANIPUN, SAMUBARANG KABISAN DIPUNDHEWEKI, SAPA BISA KAYA INGSUN, TOGGING PRANA NORA ENJOH.

WATAK ADIGUNA ADALAH MENYOMBONGAKAN KEPANDAIANNYA, SELURUH KEPANDAIAN ADALAH MILIKNYA. SIAPA YANG BISA SEPERTI AKU, PADAHAL AKHIRNYA TIDAK SANGGUP.

08
AMBEK ADIGUNG IKU, ANGUNGASAKEN ING KASURANIPUN, PARA TANTANG CANDHALA ANYENYAMPAHI, TINEMENAN NORA PECUS, SATEMAH DADI GEGUYON.

TABIAT ORANG ADIGUNG ADALAH MENYOMBONGKAN KEPERKASAAN DAN KEBERANIANNYA, SEMUANYA DITANTANG BERKELAHI, BENGIS, DAN SUKA MENCELA. TETAPI JIKA BENAR-BENAR DIHADAPI, IA TAK AKAN MELAWAN, BAHKAN JADI BAHAN TERTAWAAN.

09
ING WONG URIP PUNIKU, AJA NGANGGO AMBEK KANG TETELU, ANGANGGOWA REREH RIRIH NGATI-ATI, DEN KAWANGWANG BARANG LAKU, KANG WASKITHA SOLAHING WONG.

DALAM KEHIDUPAN, JANGAN KAU KEDEPANKAN TIGA TABIAT TERSEBUT, BERLAKULAH SABAR, CERMAT, DAN HATI-HATI. PERHATIKAN SEGALA TINGKAH LAKU, WASPADAI SEGALA PERILAKU ORANG LAIN.

10
DENE TETELU IKU, SI KIDANG SUKA ING PANITIPUN, PAN SI GAJAH ALENA PATINIREKI, SI ULA ING PATINIPUN, NGANDELAKEN UPASE MANDOS.

DARI KETIGANYA ITU, SI KIJANG MATI KARENA KEGEMBIRAANNYA, GAJAH MATI KARENA KETELEDORANNYA, SEDANGKAN ULAR MATI KARENA KEGANASAN BISANYA.

11
TETELU NORA PATUT, YEN TINIRU MAPAN DADI LUPUT, TITIKANE WONG ANOM KURANG WEWADI, BUNGAH AKEH WONG KANG NGGUNGGUNG, WEKASANE KAJALOMPRONG.

KETIGANYA TIDAK PATUT KAU TIRU, KALAU KAU TIRU AKIBATNYA AKAN BURUK. CIRI-CIRI PEMUDA ADALAH TIDAK DAPAT MENYIMPAN RAHASIA , SENANG BIA BANYAK YANG MENYANJUNG YANG AKHIRNYA MENJERUMUSKAN.

12
YEN WONG ANOM IKU, KAKEHAN PANGGUNGGUNG, DADI KUMPRUNG, PENGUNG BINGUNG WEKASANE PAN ANGOLING, YEN GINUNGGUNG MUNCU-MUNCU, KAYA WUDUN MEH MENCOTHOT.

JIKA PEMUDA TERLALU BANYAK SANJUNGAN, MAKA IA MENJADI TOLOL, TULI, DAN BINGUNG, AKHIRNYA MUDAH DIOMBANG-AMBINGKAN, JIKA SEDANG DIMUJI, MAKA MONYONG SEPERTI BISUL YANG HAMPIR MELETUS

13
DENE KANG PADHA NGGUNGGUNG, PAN SEPELE IKU PAMRIHIPUN, MUNG WAREGE WADHUK KALIMISING LATHI, LAN TELESE GONDHANGIPUN, RERUBA ALANING UWONG.

ADAPUN YANG SENANG MENYANJUNG SANGAT SEDERHANA KEINGINANNYA, YAITU KENYANG PERUT, BASAH LIDAH DAN TENGGOROKAN DENGAN MENJUAL KEBURUKAN ORANG LAIN.

14
AMRIH PAREKE IKU, YEN WUS KANGGEP NULI GAWE UMUK, PAN WONG AKEH SAYEKTINE PADHA WEDI, TAN WURUNG TANPA PISUNGSUNG, ADOL SANGGUP SAKEHING WONG.

SUPAYA DEKAT (DENGAN ATASAN). JIKA SUDAH TERPAKAI KEMUDIAN MEMBUAT ULAH DENGAN MEMBUAT ORAG MENJADI TAKUT SEHINGGA IA MENERIMA UPETI DARI HASIL MENJUAL KEMAMPUAN ORANG LAIN.

15
YEN WONG MANGKONO IKU, NORA PANTES CEDHAK LAN WONG AGUNG, NORA WURUNG ANUNTUN PANGGAWE JUTI, NANGING ANA PANTESIPUN, WONG MANGKONO DIDHEDHEPLOK.

ORANG SEPERTI ITU TIDAK PANTAS UNTUK BERDEKATA DENGAN PEMBESAR KARENA DAPAT MENDORONG UNTUK BERBUAT JAHAT. MESKIPUN BEGITU TETAP ADA KEPANTASANNYA, YAITU DITUMBUK.

16
AJA KAKEHAN SANGGUP, DURUNG WERUH TUTURE AGUPRUK, TUTUR NEMPIL PANGANGGEPE WRUH PRIBADI, PANGRASANE KEH KANG NGGUNGGUNG, KANG WUS WERUH AMALENGOS.

JANGAN TERLALU MERASA TAHU BANYAK. BELUM MELIHAT DENGAN MATA KEPALA SENDIRI TETAPI BANYAK BERBICARA, BAHKAN HANYA DENGAN MENDENGAR SEOLAH-OLAH MENGETAHUI SENDIRI. DIKIRANYA BANYAK YANG MENYANJUNG, PADAHAL YANG MENGETAHUINYA AKAN MEMALINGKAN MUKA.

17
AJA NGANGGO SIREKU, KALAKUWAN KANG MANGKONO IKU, NORA WURUNG CINIRENEN DEN TITENI, MRING PAWONG SANAK SADULUR, NORA NANA KANG PITADOS.

OLEH KARENA ITU, NAK. JANGAN KAU BERSIKAP SEPERTI ITU KARENA PASTI AKAN MENCADI CATATAN DALAM HATI SANAK SAUDARA. MEREKA TIDAK AKAN PERCAYA LAGI KEPADAMU.

sumber: https://imassulfiani.wordpress.com/2015/12/02/serat-wulangreh-gambuh/


Jumat, 27 Maret 2020

Unggah-ungguh Basa Jawa

Jumat, Maret 27, 2020 0 Comments
Assalamu'alaikum... Mugi-mugi tansah pinaringan kasarasan lan Indonesia enggal-enggal saged bebas saking pageblug COVID-19 utawi virus CORONA. Amin....


Sampun kirang langkung 2 minggu para kadang guru lan siswa nglampahi pasinaon wonten dalem. Mugi-mugi boten bosen lan tetep saged maringi kawruh dumateng para siswa. 

Wonten artikel menika bu Linna badhe ngandharakan babagan unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa menika salah satunggaling sarana wajib tumprap sesrawungan dateng tiyang sanes. Miturut Hardyanto lan Utami (2001:47) unggah-ungguh basa kaperang dados 4 (sekawan) inggih menika ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus. 

Lajeng, pripun bentenipun ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus?

Wonten mriki bu Linna badhe mbahas setunggal mbaka setunggal bentene ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus.

Ngoko Lugu

Ngoko lugu inggih menika unggah-ungguh basa Jawa kang nginakake tembung ngoko sedaya tanpa kacampuran krama. Ngoko lugu diagem ngendikan dumateng tiyang saumuran utawi rencang kang sampung rumaket.


Tuladha Ngoko lugu:Ngoko Alus


Ngoko alus inggih menika unggah-ungguh basa kang ngangem tembung ngoko ananging dipuncampur kaliyan krama inggil. Dipunagem ngendikan kaliyan saumuran ananging ngendikan bab tiyang sepuh.


Tuladha Ngoko AlusKrama Lugu


Krama lugu inggih menika unggah-ungguh basa kang tembungipun migunakaken tembung krama  tanpa dipunselipi tembung ngoko, ater-ater lan panambang tetep ngoko. Dipunagem ngendikan kaliyan tiyang ingkang dereng akrab, utawi nembe tepang


Tuladha Krama Lugu

Kowe – sampeyan – panjenengan
(Wonten ing krama lugu, tembung kang dipunagem inggih menika sampeyan)


Krama Alus

Krama alus inggih menika unggah-ungguh basa kang migunakake tembung krama inggil sedanten, ater-ater (awalan) lan panambangipun (akhiran) ugi dipunkramakaken. Dipunagem ngendikan kaliyan tiyang sepuh.


Tuladha Krama Alus

Kowe – sampeyan – panjenengan
(Wonten ing krama lugu, tembung kang dipunagem inggih menika panjenengan)


Menika andharan bab unggah-ungguh basa, mugi-mugi saged migunani tumprap pasinaon basa Jawi. 


GLADHEN

Para siswa klik tautan ing ngisor iki kanggo gladhen ya.

GLADHEN PACELATHON/UNGGAH-UNGGUH BASA

Senin, 20 Januari 2020

Kampung Sawah Segaran Menjadi Salah Satu Tujuan Kuliner di Kudus

Senin, Januari 20, 2020 0 Comments
Assalamu'alaikum.....

Kali ini mau sharing rumah makan recomended di Kudus lagi. Rumah makan dengan ciri khas tersendiri. Ciri khas dari rumah makan ini adalah menunya. Ada menu yang jarang didapatkan di tempat makan lainnya yaitu keong. 


Dimana Tempatnya?

Tempat makan yang kumaksud berada di Undaan Kabupaten Kudus. Rumah makannya bernama "Kampung Sawah". Alamat dari "Kampung Sawah" di jalan Kudus-Purwodadi Gg. 31 No. KM 7, Area sawah/kebun, Undaan Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.Apa Menunya?

Selain menu khasnya yaitu keong, "Kampung Sawah" juga memiliki aneka menu pilihan yang enak-enak. Menu-menu tersebut terdiri dari menu makanan, camilan, dan minuman. Menu makanan yang ditawarkan antara lain berbagai olahan seafood seperti cumi, udang, dan kerang. Selain seafood juga tersedia aneka olahan ayam (bakar dan goreng), dan berbagai olahan ikan (gurami, nila, belut, dll). Aneka lauk tersebut juga dilengkapi dengan berbagai olehan sayuran dan gorengan. 
Aneka menu minuman yang ditawarkan "Kampung Sawah" juga beraneka ragam seperti es degan, es teh, es sirup, es jeruk, es teler, berbagai olahan jus, dan masih banyak lagi.


Menu Andalan

Di Kampung Sawah, semua menu menurut lidahku dan keluarga kecilku TOP. Semua menu makanannya cocok di lidah. Namun, yang paling sering kita pesan adalah gurami bakar saus madu dan kecap, keong daun singkil, dan keong saus tiram. 
Bagaimana Suasana Tempatnya?

Berbicara tentang suasana tempatnya, menurutku TOP. Suasananya di tengah sawah dan memiliki desain interior yang klasik. Rumah Makan "Kampung Sawah" ini memiliki tempat dengan bambu-bambu. Selain itu, fasilitasnya terbilang lengkap. Fasilitas seperti mushola, ruang pertemuan, toilet, dll terdapat di sana. Pokoknya rekomen sekali lah. 

Penasaran? Pastinya ngiler kan? Yuuuuk Cuz kesana! Selamat menikmatiiii..........................


Kamis, 26 Desember 2019

Liburan Ke Museum Keraton Solo

Kamis, Desember 26, 2019 0 Comments
Assalamu'alaikum.. Selamat liburan sekolah dan libur akhir tahun. Pada liburan kali ini, aku bersama keluarga kecilku menghabiskan waktu di kota Solo. Dan, salah satu tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Solo adalah Kompleks Keraton Solo. Namun, kita sekeluarga tidak masuk ke Keraton Solo. Kita hanya di Museum Keraton Solo. Ada apa saja ea di Musem Keraton Solo? Tentunya banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di Museum ini. 


Masuk ke Museum ini, kita harus membayar tiket seharga Rp 10.000,- untuk anak usia 5 tahun ke atas. Kali ini, kita sekeluarga hanya beli 3 tiket, karena si Kecil Refa masih berusia 3 tahun. Yuk cuzz menikmati museum. Pertama kali masuk area museum kita akan melewati koridor yang panjang.


Museum ini memiliki beberapa ruangan. Di dalam ruangan-ruangan tersebut terdapat peninggalan sejarah seperti keris, kereta, foto-foto sejarah kerajaan Surakarta, keramik-keramik, dan beberapa batu-batu kuno. 


Museum Keraton Surakarta ini buka pukul 09.00 - 14.00 WIB. Selain beberapa benda bersejarah, di tengah-tengah Museum terdapat sebuah tempat dimana banyak orang yang memanjatkan doa dan meminum air yang disediakan di sana. 


 Kita juga bisa menemukan sil-silah dari Dinasti Mataram. Sil-silah ini diletakkan di luar ruangan. Di teras Museum Keraton Solo ini juga bisa kita manfaatkan untuk befoto karena suasana yang klasik dengan hiasan lampu-lampu kuno.


Perjalanan ini membuat putra sulungku yaitu Kaka sangat antusias. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terlontar darinya hingga aku dan papanya kebingungan menjawab karena kami memang tidak memahami sejarah Keraton Solo. Salah satu yang membuatnya sangat senang yaitu ketika melihat kereta yang ada di Museum. Kegirangannya bisa dilihat difoto di bawah ini.


Oiya, jika kita menginginkan sejarah lengkap dari peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Keraton Solo ini, kita bisa memanfaatkan jasa tour guide. Tapi sayang kemarin kami tidak memanfaatkannya. Jadi, kami tidak tau tarif harganya.


Makin penasaran dengan perjalanan di Museum Keraton Solo ini? Yuk buruan cuz berwisata sekaligus belajar pumpung masih LIBURAAAAAN. Selamat BERLIBUUUUUR.....Kamis, 05 Desember 2019

Menikmati Sore Hari di Alun-alun Pati

Kamis, Desember 05, 2019 0 Comments
Setelah mengalami renovasi kurang lebih 7 bulan, akhirnya pada tanggal 30 November 2019 alun-alun Kota kelahiran tercinta yaitu Pati diresmikan. Alun-alun kota Pati ini disulap oleh Bapak Haryanto selaku Bupati Pati menjadi ruang terbuka hijau yang cantik dan bersih.


Apa yang berbeda di Alun-alun Pati

1. Steril dari Pedagang Kaki Lima

Alun-alun Pati dulu kita kenal sebagai pusat kuliner. Banyak sekali pedagang kaki lima menjajakan aneka makanan ringan hingga berat menjelang sore hingga malam. Namun, semenjak direvitalisasi, pedagang kaki lima sudah steril dari alun-alun Pati. Mereka direlokasi ke tempat baru. Jadi, sekarang kita tak akan menjumpai pedagang kaki lima di alun-alun Pati.


2. Banyak Tempat Selfie


Alun-alun Pati yang sekarang jauh lebih indah dan tertata. Banyak tempat yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk berfoto-foto. Dan, salah satu yang membuat saya pribadi tertarik adalah monumen yang disitu ada patung "Rambut Pinutung" dan "Kuluk Kanigara" dua gaman dari Adipati Jaya Kusuma yang menjadi simbol Kabupaten Pati. Dan di bawahnya terdapat peta alun-alun Pati.


Selain itu, terdapat beberapa lampu-lampu dan bangunan-bangunan yang menambah indah suasana alun-alun Pati di sore hari. 
3. Bunga-bunga dan tanaman hijau

Alun-alun Pati memang digadang menjadi ruang terbuka hijau untuk warga Pati. Jadi, untuk mempercantik dan menambah daya tarik, alun-alun Pati ditanami aneka bunga berwarna-warni.
Itulah beberapa perbedaan alun-alun Pati yang dulu dan sekarang. Kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati harus ikut menjaga ruang terbuka hijau yang menjadi icon kota Pati ini. Jangan sampai tangan-tangan jahil kita merugikan diri sendiri. Jangan sampai keindahan alun-alun Pati rusak hanya karena tangan jahil dan kebiasaan yang jorok. Yuk, bersama menjaga. Dan jangan lupa mampir ke Alun-alun Pati untuk foto-foto ea. Saran saya, datang pas malam hari, karena suasana tambah indah ketika lampu-lampu taman hidup. 


Rabu, 20 November 2019

Memotret Jejak Peradaban Dengan Merawat Cagar Budaya Indonesia

Rabu, November 20, 2019 6 Comments
Menjadi seorang guru bahasa Jawa membuatku selalu berkutat dengan yang namanya kebudayaan. Banyak tempat yang sudah kukunjungi ketika masih mengenyam pendidikan di Universitas Negeri Semarang hingga saat ini. Candi Sukuh di Karanganyar dan Makam Jaka Tingkir di Sragen adalah sedikit dari banyak tempat bersejarah yang kukunjungi dan kugali sejarahnya untuk tugas kuliah. Mungkin, dua tempat tersebut adalah salah satu dari sekian ribu Cagar Budaya  Indonesia.  

Foto : Koleksi Pribadi

Apa itu Cagar Budaya?


Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Apakah di Pati terdapat Cagar Budaya?


Kok di Pati? Dimana itu Pati? Pati adalah tempatku dilahirkan dan dibesarkan hingga kini. Pati adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Jika dilihat dari definisi cagar budaya berdasarkan UU no 11 tahun 2010 diatas, dapat disimpulkan bahwa cagar budaya merupakan peninggalan yang menyimpan banyak sekali ilmu untuk digali. Lalu, apakah di Kabupaten Pati memiliki cagar budaya?

Pati memiliki banyak tempat yang bernilai sejarah dan ilmu pengetahuan. Pati menyimpan sejuta kekayaan sejarah. Pernahkah mendengar cerita rakyat perempuan cantik yang menjual puntung rokok? Perempuan penjual rokok tersebut adalah Rara Mendut. Dia adalah anak asuh dari Adipati Pati yang dibawa ke Mataram sebagai hadiah kekalahan perang. Bahkan, cerita Rara Mendut pernah difilmkan dengan artis Meriam Belina sebagai pemeran utamanya. 

Itu adalah satu dari kekayaan sejarah yang dimiliki tempat tinggalku. Sedangkan, kekayaan sejarah yang mendekati definisi dari cagar budaya menurut UU no 11 tahun 2011, apakah Pati memilikinya? Yup, Pati pun memilikinya. Genuk Kemiri dan Pintu Gerbang Majapahit adalah diantaranya. Kedua tempat yang kusebutkan di atas merupakan warisan budaya berupa kebendaan yang memiliki nilai sejarah dan ilmu pengetahuan.

Situs Kemiri


Situs Kemiri merupakan tempat di Kabupaten Pati yang memiliki nilai sejarah yang penting. Situs Kemiri terletak di Desa Kemiri Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Perasaan pertama yang menggelayuti hati ketika pertama memasuki kawasan ini adalah merinding.

Foto : Koleksi Pribadi


Merinding melihat peninggalan berdirinya Kabupaten tercinta ini. Di Kemiri inilah pusat pemerintahan pertama dari Kadipaten Pati yang dahulu bernama Kadipaten Pesantenan. Terdapat dua pohon ringin besar sebagai gapura memasuki kawasan Kemiri ini. Di dalam kawasan Kemiri ini terdapat beberapa cagar budaya diantaranya adalah Genuk Kemiri dan makam Adipati Kembang Jaya.

Foto :  http://omahkupati.files.wordpress.com


Genuk kemiri merupakan benda yang memiliki sejarah penting bagi Kabupaten Pati. Berdasarkan sejarah yang disampaikan oleh Plawang atau penjaga pintunya, Genuk Kemiri menjadi inspirasi dari Adipati Kembang Jaya menamai Kadipaten baru hasil penggabungan dari 2 Kadipaten yaitu Carangsoka dan Parang Garuda. 

Foto : Koleksi Pribadi

Ketika membuka hutan atau istilah Jawanya babat alas, Adipati Kembang Jaya bertemu dengan penjual minuman dawet. Penjual tersebut menaruh santannya ke sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat yaitu genuk. Bermula dari itulah, Adipati Kembang Jaya menamai Kadipaten barunya menjadi Kadipaten Pesantenan. Ketika kekuasaan diwariskan kepada sang putra yaitu Raden Tambranegara, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Kaborongan dan nama Kadipaten Pesantenan dirubah menjadi Kadipaten Pati hingga saat ini.

Foto : Koleksi Pribadi


Untuk memperingati perpindahan pusat pemerintahan dari Kemiri ke Kaborongan, setiap 5 tahun sekali, bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Pati diadakan kirab "Boyongan". Kirab ini diawali dari Genuk Kemiri ke Pendapa Kabupaten Pati untuk memperingati berpindahnya pusat pemerintahan dari Kemiri ke Kaborongan dan Pergantian nama dari "Kadipaten Pesantenan" menjadi "Kadipaten Pati".
foto : murianews.com

Pintu Gerbang / Gapura Majapahit


Cagar budaya kedua yang ada di Pati adalah peninggalan dari Kerajaan Majapahit yaitu Pintu Gerbang atau lebih dikenal dengan Gapura Majapahit. Menurut cerita sejarah, Gapura Majapahit dibawa oleh Raden Kebo Nyabrang sebagai syarat pembuktian bahwa dirinya adalah putra dari Sunan Muria.

Foto : Koleksi Pribadi

Selain Gapura yang berdiri kokoh, di tempat ini juga tersimpan sirap (atap kayu) asli. Namun, sirap gapura ini sudah tak terpasang lagi.

Foto : Koleksi Pribadi
Gapura Majapahit terletak di tengah pemukiman di desa Rendhole Kabupaten Pati. Gapura Majapahit ini hanya dilindungi pagar besi disekelilingnya. Kondisi tempat Gapura Majapahit ini terbilang biasa saja. Tak terlihat perawatan istimewa di tempat ini, berbeda dengan di Kawasan Kemiri yang terlihat lebih tertata.
Foto : Koleksi Pribadi


Merawat Cagar Budaya

Merawat cagar budaya merupakan hal terpenting agar keberlangsungannya masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Perawatan dilakukan sebagai salah satu upaya perlindungan cagar budaya. Perlindungan ini diperlukan agar cagar budaya jauh dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Kita tak ingin melihat cagar budaya yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa rusak hanya karena kejahilan segelintir orang yang tak bertanggung jawab. Selain menjaga dari tangan-tangan jahil, pentingnya perawatan cagar budaya adalah supaya bentuk asli baik benda maupun bangunan tak lapuk dimakan waktu.

Foto : Koleksi Pribadi


Gapura Majapahit contohnya, gapura tersebut mendapatkan perawatan rutin dari Disbudparpora Kabupaten Pati. Setiap setahun sekali, perawatan dilakukan dengan memberikan sejenis cairan kimia agar kayu dari gapura tersebut tidak lapuk dan dimakan rayap. Sedangkan perawatan di Situs Kemiri dilakukan dengan membersihkan dan melakukan perawatan rutin lainnya.

Merawat cagar budaya yang rata-rata berumur puluhan dan ratusan tahun memang memerlukan biaya yang tak sedikit. Tenaga ahli yang merawat cagar budaya juga amatlah minim. Karena serba minim itulah diperlukan sebuah komitmen dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Komitmen tersebut dikatakan berjalan dengan semestinya ketika kita melihat terawatnya cagar budaya.

Foto : Koleksi Pribadi


Banyak juga cagar budaya di Indonesia ini yang tak terurus karena minimnya komitmen dari pihak yang terkait. Hal tersebut diperparah dengan minimnya kepedulian masyarakat sekitar, sehingga banyak juga kita temui cagar budaya yang harus musnah. Kemusnahan cagar budaya adalah kerugian besar bangsa Indonesia. Kerugian tersebut tak bisa dibayarkan dengan nominal uang karena cagar budaya memiliki kekayaan sejarah yang penting.

Dengan melakukan perawatan cagar budaya, kita dan generasi yang akan datang masih bisa memotret peradaban dimasa lampau. Jejak peradaban yang syarat nilai moral, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sejarah penting lainnya.

Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat merawat cagar budaya?

Hidup di jaman serba canggih dan digital, kita sebagai masyarakat awam bisa melakukan hal-hal kecil tapi bermakna. Apakah itu?

1. Mencintai
Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk merawat cagar budaya adalah dengan mencintai negara tercinta. Dengan mencintai negara tercinta yaitu Indonesia dengan kekayaan alam dan budayanya, kita tak akan rela jika ada pihak yang mencoba merusak, memusnahkan, hingga mengakui kebudayaan kita. Rasa cinta tanah air membuat kita rela berkorban demi bangsa dan negara, termasuk menjaga kekayaan warisan budaya bangsa milik negara.

2. Memotret Jejak Peradaban
Cagar budaya kaya akan makna sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan di masa lampau. Memotret jejak peradaban negeri tercinta dengan merawat cagar budaya adalah langkah penting. Kita melakukan berbagai tindakan pelestarian cagar budaya demi terjaganya jejak peradaban masa lampau agar generasi selanjutnya masih bisa menikmatinya.

Tindakan memotret jejak peradapan yang pertama adalah dengan menggali cerita sejarah dibalik benda ataupun bangunan cagar budaya. Dengan menggali cerita dari cagar budaya tersebut, kita akan mengetahui betapa hebatnya kekayaan warisan budaya masa lampau. Informasi yang tergali tersebut akan terpotret dalam pikiran, hati, dan bahkan menumbuhkan rasa cinta yang mendalam. Hal tersebut kerap kualami ketika sedang menggali cerita sejarah yang melatarbelakangi suatu tempat. Seperti love at the first sight itulah perasaan yang kualami ketika memotret jejak peradaban dari cagar budaya. Sehingga rasa cinta tersebutlah yang akan memperkuat hati untuk tetap ikut menjaga kelestarian cagar budaya.

Membagikan cerita ke khalayak umum adalah tindakan memotret jejak peradaban yang kedua. Dewasa ini, penyebaran informasi amatlah cepat. Potret cerita sejarah yang melatarbelakangi suatu cagar budaya bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, video, ataupun gambar. Kemudian hasilnya dapat dibagikan ke khalayak umum melalui media sosial. Langkah kecil tersebut akan bermakna bagi kelangsungan sejarah budaya bangsa. Tulisan, video, dan foto tersebut akan tersimpan dalam cloud memory dan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Dan hal inilah yang kerap kulakukan. Seperti kunjungan ke Gapura Majapahit dan Genuk Kemiri beberapa waktu lalu sudah menjadi sebuah media pembelajaran berbentuk cerita dan video bagi siswa-siswaku agar mereka semakin tertarik dengan cagar budaya yang dimiliki. 

3. Puasa Jahil
Jika berkunjung ke suatu tempat, banyak diantara kita yang tanpa sengaja melakukan tindakan yang merugikan. Sebagai contoh adalah membuang sampah sembarangan, merokok, mengambil sesuatu, dan melakukan tindakan-tindakan kecil yang tanpa kita sadari bisa menyebabkan kerugian. Puasa jahil menjadi syarat wajib yang harus diterapkan pada diri kita agar cagar budaya yang kita kunjungi tetap terawat dan terjaga. Bahkan, jangan segan untuk menegur seseorang yang melakukan tindakan merugikan yang bisa mengakibatkan musnahnya cagar budaya.

Jangan Musnahkan Kekayaan Budaya Kita

Memusnahkan barang merupakan hal yang mudah. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai memusnahkan sejarah bangsa. Cagar budaya perlu dirawat, dijaga, dan dilestarikan. Untuk menghindari kemusnahan tersebut, hal kecil yang sudah kulakukan adalah dengan mengedukasi siswa-siswaku melalui materi pembelajaran yang kuajarkan. 

Bahkan, sekolah mengadakan One Day Pati Exotic Tour.  One Day Pati Exotic Tour merupakan paket wisata sehari berkeliling ke berbagai tempat cagar budaya di Kabupaten Pati salah satunya adalah di Situs Kemiri.

Mari kita bersama-sama merawat dan melestarikan Cagar Budaya Indonesia. Jangan musnahkan kekayaan budaya kita.

Foto : Koleksi Pribadi


Disclaimer:

Artikel ini diikutsertakan dalam Kompetisi Blog Cagar Budaya Indonesia : Rawat atau Musnah.
Yuk ikutan!!!


Bahan Bacaan:
https://beritagar.id/artikel/berita/merawat-cagar-budaya-mencatat-peradaban
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/merawat-cagar-budaya-mengelola-jejak-peradaban/
https://id.wikipedia.org/wiki/Cagar_budaya