Rabu, 29 Juli 2015

ADAT SELAPANAN BAYI

Rabu, Juli 29, 2015 0 Comments
anakku arsakha

Selapanan bayi dianakake 35 dina saka laire si bayi. Ana ing pasaran Jawa, dina pasaran cacahe ana 5. Umpama bayi lair ing dina Selasa Legi, selapanan bayi mengko bakale tiba ing Selasa Legi. Selapanan bayi minangka salah sawijining pengetan kanggo pratandha puji syukur laire anak.

Selapanan bayi diadakan 35 hari dari lahirnya si bayi. Ada di hari Jawa, hari Jawa berjumlah 5. Umpamanya bayi lahir di hari Selasa Legi, selapanan bayi nantinya tiba di hari Selasa Legi. Selapanan bayi adalah salah satu peringatan sebagai tanda puji syukur atas lahinya anak.

Ana ing wilayah Jawa khususe, sadurunge selapanan biyasane ana adat liyane. Krayan kang isine adat ngenalake si bayi marang tangga teparo lan uga ana adat sepasar kang ateges 5 dina saka laire bayi biyasane dadi pratandha puputan.

Di wilayah Jawa pada khususnya, sebelum selapanan biasanya ada adat lainnya. Krayan salah satunya. Adat untuk mengenalkan si bayi kepada para tetangga. Ada juga adat sepasar yaitu 5 hari dari lahirnya si bayi, biasanya jadi tanda putusnya tali pusar.

Ana ing acara selapanan, si bayi kang wis umur 35 dina mau bakal di aqiqah. Aqiqah iki ana gegayutane karo ajaran agama Islam. Sabanjure kuwi ana tradisi potong rambut. Jaman saiki potong rambut mung dipotong sithik. Beda dene jaman biyen, tradisi potong rambut yaiku digundul. Ananging, meski wis rada arang, isih ana kang nglakoni tradisi motong rambut nganti gundul.

Ada di acara selapanan, si bayi yang bari berumur 35 hari nantinya akan di aqiqahi. Aqiqah ini ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. Dilanjutkan dengan tradisi potong rambut. Di jaman sekarang, potong rambut hanya sebagai simbolis. Berbeda dengan jaman dulu, tradisi potong rambut dipotong hingga habis alias gundul. Akan tetapi, meski sudah jarang, masih ada yang menjalankan tradisi potong rambut hingga gundul.

Tradisi selapanan ditekani para sedulur lan tangga teparo. Tradisi selapanan saliyane potong rambut lan aqiqah (potong kambing) iya nglakoni kondangan kang ngundang para tangga teparo. Ing kondangan mau, uga diselingi berjanjen utawa sholawatan. Berjanjen kuwi dianakake ing tradisine wong kang nganut agama Islam.

Tradisi selapanan dihadiri oleh para saudara dan tetangga. Tradisi selapanan selain potong rambut dan aqiqah (potong kambing) juga menjalankan kondangan yaitu mengundang para tetangga. Di acara kondangan tadi, juga diselingi berjanjen atau sholawatan. Berjanjen itu diadakan bagi orang-orang yang menganut agama Islam.

Nalika selapanan kuwi, simboke dipijeti dening dukun bayi. Pijet mau kanthi aran walik dadah. Walik dadah kuwi duweni karep supaya panggonan bayi bisa mbalik ing posisine. Dene bayine diadusi karo banyu kupat. Banyu kang dianggo nggodhog kupat disisakake kira-kira sasiwur kanggo ngadusi si bayi. Tradisi selapanan ing tlatah Pati khususe Tayu, panci wajib ana kupat lepet.

Ketika selapanan tadi, ibunya dipijat oleh dukun bayi. Pijat tadi diberi nama walik dadah. Walik dadah yaitu memiliki kegunaan agar kandungan bisa kembali ke posisinua. Dan bayinya dimandikan dengan air kupat. Air yang digunakan untuk merebus ketupat disisakan kira-kira satu gayung untuk memandikan si bayi. Tradisi selapanan di Pati khususnya Tayu, memang wajib ada ketupat dan lepet.

MENGENAL TEMBANG MACAPAT DHANDHANGGULA

Rabu, Juli 29, 2015 6 Comments


Tembang macapat bagi sebagian orang Jawa di era sekarang ini pastinya sudah sangat asing. Tembang macapat ada 11 yakni maskumambang, pocung, gambuh, megatruh, mijil, kinanthi, durma, pangkur, asmaradana, sinom, dan dandanggula.

Kesebelas tembang tersebut bahkan saya sendiri pun tidak menguasai. Hanya sebagian saja saya bisa. Itupun tidak mahir. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu tembang macapat. Tembang yang akan saya bahas adalah dhandhanggula. Dhandanggula memiliki arti harapan yang baik. Maka dari itu, dhandhanggula memakai metrum yang isinya manis seperti gula.

Tembang dhandhanggula memiliki watak yang luwes dan mengenakkan. Cocok sebagai pembuka suatu pembelajaran, rasa cinta. Lambang dari tembang ini adalah kisah anak muda yang mengalami kejadian yang indah.

Dhandhanggula iku salah sijine tembang macapat kang isine pengarepan utawa pengajap kang becik. Dhandhang iku pengarep-arep. Mula saka kuwi, tembang kang nganggo metrum Dhandhanggula uga duwe isi kang legi kaya dene gula. Akeh pitutur kuna kang nganggo jinis iki.

Tembang Dhandhanggula nduweni watak luwes, ngresepake. Mathuk kanggo bebuka/pambuka medharake piwulang, rasa kasmaran/gandrung. Pralambange tumrap para nom-noman sawise padha kasmaran ngalami kedadeyan kang endah-endah (kenangan manis). Dene, sasmitaning tembang Dhandhanggula: manis, sardula, madu, drawa, gendhis. (https://jv.wikipedia.org/wiki/Dhandhanggula)

Ing ngisor iki tuladha tembang macapat dhandhanggula kang kajupuk saka serat wulangreh anggitanipun Sri Pakubuwana IV

Nanging yen sira ngguguru kaki,
amiliha manungsa kang nyata,
ingkang becik martabate,
sarta kang wruh ing kukum,
kang ngibadah lan kang ngirangi,
sukur oleh wong tapa,
ingkang wus amungkul,
 tan mikir pawewehing liyan,
iku pantes sira guronana kaki,
sartane kawruhana.

Meskipun begitu, jika engkau berguru, Nak. Pilihlah guru yang sebenarnya, tinggi martabatnya, memahami hukum, dan rajin beribadah. Syukur-syukurjika kau temukan seorang pertapa yang tekun dan tidak mengharapkan imbalan orang lain, dia pantas kau gurui. Serta ketahuilah


Paugerane tembang dhandhanggula yaiku duweni 10 gatra utawa larik, guru wilangan lan guru lagu saben gatra


10 i
10 a
8 e
7 u
9 i
7 a
6 u
9 a
12 i
7 a


Senin, 27 Juli 2015

MENGENAL ASMARADANA

Senin, Juli 27, 2015 0 Comments
Asmaradana yaiku salah sawijining tembang macapat. Asmaradana saka tembung asmara lan dahana. Asmara kang duwe teges tresna, dene dahana duweni teges geni. Kena dijupuk dududan bilih asmaradana kuwi genining tresna. Genining tresna uga bisa ditegesi samubarang kang ana gegayutane karo tresna. Asmaradana asring gegayutan karo wong kang nandang wuyung utawa lagi gandrung yen neng basa Indonesia yaiku jatuh cinta.

Asmaradana duweni gatra cacahe 7 larik. Kanggo ngapalake paugerane tembang macapat asmaradana iki gampang. Asmaradana duwe guru wilangan ing saben larike 8 kajaba ing larik 5. Ana ing larik 5, guru wilangane cacahe 7.

Mangkene paugerane

8i
8a
8e
8a
7a
8u
8a

gatra siji guru lagune (i), banjur (a), (e), (a), (a), (u), (a).. Bab paugeran tembang macapat kena dipelajari ana ing postingan sadurunge. Klik link iki http://omahelinna.blogspot.com/2013/05/paugeran-tembang-macapat.html

Tuladha cakepan tembang macapat asmaradana

Aja turu sore kaki
ana dewa ngangglang jagad
nyangking bokor kencanane
isine donga tetulak
sandhang kelawan pangan
yaiku bageyanipun
wong melek sabar narima

source: pemahaman penulis dan berbagai sumber

Minggu, 26 Juli 2015

KARNAVAL ADAT LOMBAN KUPATAN KECAMATAN TAYU

Minggu, Juli 26, 2015 0 Comments
Lomban kupatan merupakan tradisi tahunan di Kecamatan Tayu. Tradisi ini biasa diadakan seminggu setelah hari raya idul fitri.

Tahun ini yaitu 2015, lomban jatuh pada hari Minggu, 25 Juli. Kenapa tidak hari Jumat kemarin? Padahal lebaran jatuh di hari Jumat. Alasannya adalah karena hari raya idul fitri menurut penganut aboge jatuh di hari Minggu. Maka dari itu, lomban pun diadakan seminggu setelahnya.

Lomban kupatan diawali dengan adanya karnaval adat. Karnaval adat ini untuk melarung kepala kerbau ke tengah laut. Larungan kepala kerbau ini sebagai tanda syukur masyarakat dan harapan dilancarkannya acara kupatan.

Kepala kerbau ini diiringi oleh Kepala Desa yang berada di sekitar Kecamatan Tayu. Namun, ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, para Kades berdandan layaknya Punakawan. Namun, tahun ini para Kades tidak berdandan.

Selain itu, ada iringan drum band, barongsai, replika kapal, dan masih banyak lagi. Kemeriahan lomban akan berlangsung hingga malam. Setelah adanya karnaval, dilanjutkan tradisi lain yaitu para nelayan yang membuka secara umum bagi masyarakat yang ingin naik perahu meski membayar sejumlah uang.
Ada juga keramaian lain di tengah kota yaitu pasar malam dengan beranekaragam mainan anak dan pedagang kaki lima. Demikian sedikit cerita tradisi yang ada di tempat kelahiranku. Insyaallah akan saya tulis versi bahasa Jawa untuk sumber belajar mata pelajaran bahasa Jawa.

Sabtu, 25 Juli 2015

CONTOH KATA PENGANTAR BAHASA JAWA

Sabtu, Juli 25, 2015 5 Comments
gbr download di google tapi lupa alamatnya
Kata pengantar biasa ada di dalam laporan baik ilmiah maupun tidak. Kata pengantar berisi tentang ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu keberhasilan tersusunnya sebuah laporan.

Berikut ini saya akan memberikan contoh kata pengantar yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai atur prawacana. 


Atur Prawacana

Alhamdulillah, puji syukur panyerat aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung sahengga laporan punika saged kasusun kanthi sae. Boten kesupen kula aturaken matur sembah nuwun kagem tiyang sepuh kawula ingkang tansah paring donga pangestu saha para dwija ingkang sampun paring kawruh lan seserepan sahengga laporan ingkang kasusun sae punika saged purna.

Laporan karya tulis kanthi irah-irahan "............................"(sesuai judul)  punika minangka salah satunggaling sarana gladhen nyerat. Laporan menika kasusun kagem njangkepi tugas semester I mata pelajaran basa  Jawa.

Mugi-mugi laporan ingkang kaserat dening panyerat menika saged paring mapinten-pinten manfaat dumateng para sinten kemawon ingkang maos. Kula minangka panyerat ugi kathah kakirangan, pramila panyaruwe saha panyendu tansah kula antu-antu. Cluwak, 25 Juli 2015


Panyerat

Selasa, 14 Juli 2015

ARTIKEL "CINTAKU SEBAGAI WALI KELAS" IKUT DIBUKUKAN

Selasa, Juli 14, 2015 0 Comments
Alhamdulillah.. Puji syukur kepada Allah SWt

Dinten menika, kula badhe crios bilih artikel "Cintaku sebagai Wali Kelas" ingkang nate kula publish wonten blog lan ugi dipundherekaken wonten salah satunggaling lomba, menika ndherek dipunbukukaken.

Artikel menika dibukukaken kaliyan artikel-artikel saking guru sanes ingkang kapilih dening pangempal artikel ugi ngrangkep penulis lan editor Bapak Namin. Buku menika panci dereng wonten ISBN, ananging saged dipundadosaken bukti sejarah kangge kawula khususipun menawi seratanipun kula nate mlebet salah satunggaling buku.

Matur nuwur dhumateng para pamaos blog "omahelinna.blogspot.com" ingkang tansah maringi gumregah ing manah supados kula tansah ngrembakakake karemenanipun kula nyerat.

Kagem ngemutaken, menika artikel asli wonten blog.
Cintaku Sebagai Wali Kelas

lan menika wara-wara juwara

juara iii

Sabtu, 04 Juli 2015

KALENDER PENDIDIKAN 2015/2016

Sabtu, Juli 04, 2015 0 Comments


Bapak/ Ibu rekan dwija, posting kali ini saya akan memberikan kalender pendidikan tahun 2015/2016. Kalender pendidikan ini saya dapat dari download di situs www.pdkjateng.go.id.

Namun, kalender pendidikan yang saya buat ini sudah dilengkapi dengan uraian dan penghitungan minggu efektif. Kalender pendidikan ini berfungsi mengingatkan para guru khususnya dalam merancang kegiatan pembelajaran.

Berikut link download yang kami berikan. Semoga bermanfaat bagi semua untuk menyusun perangkat pembelajaran dan uba rampe lainnya.

KALDIK 2015/2016

jika link di atas tidak bisa, coba yang ini ya...

http://bit.ly/1LMxhIr