Jumat, 19 Februari 2021

Serat Wulangreh Pupuh Durma

Jumat, Februari 19, 2021 11 Comments

 Assalamu'alaikum...

Sugeng pitepungan ing pasinaon basa Jawa. Ing tulisan iki, bu Linna arep nulis babagan Serat Wulangreh Pupuh Durma. Serat Wulangreh anggitane Sri Pakubuwana IV. Durma awatak galak, nantang, nesu, lan muntab. 

Ing ngisor iki tuladha Serat Wulangreh pupuh Durma pada 1


Mesthi akeh kang durung paham apa tegese tembung-tembung ing tembang Durma. Ana ing gambar dhuwur, wis sumedya tegese tembung-tembung kang angel. Saka teges mau, bisa kadudut isi lan amanat tembang. 


Nulis Isi lan Amanat Tembang

Tembang macapat kalebu basa kang ginathok. Kerepe migunakake basa kawi, uga kadhang kala mingunakake baliswara. Mula, mangerteni isi tembang macapat iku ora gampang. Mangkene tuladha mangerteni isi tembang:


a. Tembung Kawi diganti nganggo tembang padinan.

Tuladha:

darapon sudaa = supaya ngurangi

rerema ing tyasireki = tenangna ing sajroning ati


b. Nambahi utawa ngurangi tembung supaya luwes

Tuladha:

karsanira lestari = kekarepane bisa dikontrol 


c. Tanda waca (titik, koma, pakon,lan liya-liyane) manut basa gancaran 

manut basa gancaran bisa ditegesi bebas ora gumathok aturan.


d. Yen ukara baliswara, kudu diwalik

baliswara yaiku ukara kang anggone negesi kanthi diwalik, supaya guru lagune pas utawa gathuk.

Tuladha:

Anoman sampun malumpat dadi Anoman malumpat sampun.


Sawise ngerti carane nggoleki isi tembang, saiki ayo gladhen nemokake isi lan amanat tembang Durma ing dhuwur. Tembang Durma pada 1.. Kerjake ing link ngisor iki!


https://forms.gle/79TaAXe5gE2fbSbc9


Sugeng Gladhen

Wassalamu'alaikumSumber: 

Slamet. 2016. Wursita Basa. Klaten: CV Sahabat

BKS MGMP Kab. PatiJumat, 05 Februari 2021

SERAT WULANGREH PUPUH KINANTHI

Jumat, Februari 05, 2021 4 Comments

 Assalamu'alaikum

Para siswa, ing tulisan iki bu Linna arep nulis babagan Serat Wulangreh pupuh Kinanthi.Serat Wulangreh dianggit dening Susuhan Pakubuwana IV Surakarta HAdiningrat. Serat Wulangreh tembang Kinanthi iku duwe pitutur kang luhur. Duweni watak seneng, tresna, lan asih. Serat Wulangreh Pupuh Kinanthi ana 16 pada (bait).

Ing ngisor iki tuladha serat Wulangreh padha 1 Kinanthi


Dene ing ngisor iki Serat Wulangreh pupuh Kinanthi jangkep cacah 16 pada (bait)

K I N A N T H I


01

Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, kaprawiran den kaesthi pesunen sariranira, sudanen dhahar lan guling.

Kalian biasakanlah megasah kalbu, agar (pikiranmu) tajam menangkap isyarat, jangan hanaya selalu makan dan tidur, jangkaulah sikap kepahlawanan, latihlah dirimu dengan mengurangi makan dan minum.

02

Dadiya lakunireku, cegah dhahar lawan guling, lawan aja asukan-sukan, anganggoa sawatawis, ala watake wong suka, suda prayitnaning batin.

Jadikan sebagai lelakon, kurangi makan dan tidur, jangan gemar berpesta pora, gunakan seperlunya (karena) tabiat orang yang gemar berpesta pora adalah berkurangnya kepekaan batin.

03

Yen wus tinitah wong agung, aja sira gumunggung dhiri, aja raket lan wong ala, kang ala lakunireku, nora wurung ngajak-ajak, satemah anenulari.

Jika kau sudah ditakdirkan menjadi pembesar, janganlah menyombongkan diri, jangan kau dekati orang yang memiliki tabiat buruk dan bertingkah laku tidak baik, sebab suka atau tidak suka (hal itu) akan menular padamu.

04

Nadyan asor wijilipun, yen kelakuane becik, utawa sugih carita, carita kang dadi misil, iku pantes raketana, darapon mundhak kang budi.

Sekalipun berasal dari keturunan kelas bawah, namun memiliki kelakuan yang baik atau memiliki banyak cerita yang berisi (berguna), dia patut kau gauli, (hal itu) akan menambah kebijaksanaanmu.

05

Yen wong anom pan wus tamtu, manut marang kang ngadhepi, yen kang ngadhep akeh bangsat, nora wurung bisa anjuti, yen kang ngadhep keh durjana, nora wurung bisa maling.

Jika masih muda, biasanya mengikuti lingkungan, jika di lingkungan itu banyak penjahat, maka jahatnla ia. Jika di lingkungannya banyak pencuri, maka ia pun pandai mencuri.

06

Sanadyan ta nora melu, pasthi wruh solahing maling, kaya mangkono sabarang, panggawe ala puniki, sok weruha nuli bisa, iku panuntuning eblis.

Meskipun tidak ikut (mencuri) pasti mengetahui bagaimana cara mencuri. Demikanlah (karakter) semua perbuatan jelek, awalnya hanya tahu, kemudian bisa melakukan, itulah bujukan iblis.

07

Panggawe becik puniku, gampang yen wus den lakoni, angel yen durung kalakyan, aras-arasen nglakoni, tur iku den lakonana, mupangati badaneki.

Perbuatan yang benar itu akan mudah jika sudah dilaksanakan, terasa sulit jika belum dilakukan, enggan melaksanakan, namun jika dilakukan (hal itu) akan bermanfaat bagi jiwa raga kita.

08

Yen wong anom-anom iku, kang kanggo ing masa iki, andhap asor kang den simpar, umbag gumunggunging dhiri, obral umuk kang den gulang, kumenthus lawan kumaki.

Para pemuda di masa sekarang meninggalkan sopan santun dan rendah hati, sebaliknya mengumbar kesombongan dan tinggi hati.

09

Sapa sira sapa ingsun, angalunyat sarta edir, iku wewatone uga, nom-noman adoh wong becik, emoh angrungu carita, carita ala miwah becik.

Tidak mengenal teman satu sama lain, kurang ajar, dan congkak, itu juga kebiasaannya, para pemuda menjauhi orang yang berperilaku baik, tidak mau mendengar cerita yang baik maupun cerita yang jelek.

10

Cerita pan wus kalaku, panggawe ala lan becik, tindak bener ala lan ora, kalebu jro cariteki, mulane aran carita, kabeh-kabeh den kawruhi.

Adapun erita yang sudah terjadi, adalah perbuatan baik dan buruk, tingkah laku benar dan tidak benar termasuk ke dalam jenis cerita, oleh karena itu disebu cerita, selurihnya harus kau ketahui.

11

Mulane wong anom iku, abecik ingkang taberi, jejagongan lan wong tuwa, ingkang sugih kojah ugi, kojah iku warna-warna, ana ala ana becik.

Oleh karena itu, sebagai pemuda seharusnya rajin berkomunikasi dan berembug dengan orang tua yang banyak bicara. Ingat, bicara itu banyak macamnya, ada yang baik, ada pula yang buruk.

12

Ingkang becik kojahipun, sira anggoa kang pasthi, ingkang ala singgahana, aja sira anglakoni, lan den awas wong akojah, iya ing masa puniki.

Pastikan kau ikuti pembicaraan yang baik, yang kurang baik singkirkan, jangan kau lakukan, meskipun begitu, di masa sekarang waspadalah setiap orang bicara.

13

Akeh wong kang sugih wuwus, nanging den sampar pakolih, amung badane priyangga, kang den pakolehaken ugi, panastene kang den umbar, nora nganggo sawatawis.

Banayak orang yang pandai bicara namun pembicaraannya itu dibungkus dengan maksud untuk mementingkan diri sendiri, hanya dirinya yang diuntungka, mengumbar kedengkian tanpa batas.

14

Aja ana wong bisa tutur, amunga ingsun pribadhi, aja ana ingkang memadha, angrasa pinter pribadhi, iku setan nunjang-nunjang, tan pantes den pareki.

Jangan ada orang yang dapat berbicara kecuali dirinya sendiri dan jangan ada yang meyamai, merasa paling pandai, itu adalah perilaku setan, tidak pantas kau dekati.

15

Sikakna di kaya asu, yen wong kang mangkono ugi, dahwen apan nora layak, yen sira sandhinga linggih, nora wurung katularan, becik singkirana ugi.

Jika kau temui orang seperti itu, usirlah seperi kau menghalau anjing, dia tak patut kau dekati apalagi menemaninya duduk, niscaya kau akan ketularan, lebih baik hindarilah.

16

Poma-poma wekasingsun, mring kang maca layang iki, lair batin den estokna, saunine layang iki, lan den bekti mring wong tuwa, ing lair praptaning batin.

Bagi ayang membaca surat ini, perhatikan dengan sungguh-sungguh nasihatku ini, patuhilah secara lahir dan batin, laksnakan apa yang tertulis dalam surat ini, dan berbaktilah terhadap orang tua, lahir dan batin.


Wassalamu'alaikum